Monthly Archives: Tháng Hai 2021

Tài liệu Tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng cho trồng trọt và chế biến sản phẩm hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041
5 (1)

Tài liệu Tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng cho trồng trọt và chế biến sản phẩm hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041 TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Tieu chuan TCVN11041-1-2017 – Gen Green Con