Monthly Archives: Tháng Năm 2022

USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, Chăm sóc cơ thể, Chăm sóc cá nhân
0 (0)

USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, chăm sóc cơ thể, chăm sóc cá nhân FDA không định nghĩa hoặc kiểm soát thuật ngữ “hữu cơ” cũng như là áp dụng trong mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cơ thể, hoặc các sản phẩm chăm sóc cá nhân. USDA kiểm soát thuật ngữ “organic” cũng như