Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

GOTS: PHÊ DUYỆT HÓA CHẤT ĐẦU VÀO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN GOTS 6.0
0 (0)

Chemical inputs – Hóa chất đầu vào phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ dệt may toàn cầu GOTS 6.0. Chất tạo màu hoặc chất trợ dệt được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng ướt hữu cơ được gọi chung là hóa chất đầu vào (Chemical Inputs) trong Tiêu chuẩn Dệt may hữu cơ