TIÊU CHUẨN HỮU CƠ BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (NOP-USDA)

Theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA, người sản xuất hoặc người điều khiển hoạt động sản xuất hoặc xử lý các sản phẩm có ý định bán, dán nhãn hoặc đại diện cho các sản phẩm nông nghiệp là “100% hữu cơ”, “hữu cơ” hoặc “được làm bằng chất hữu cơ (các thành phần hoặc nhóm thực phẩm cụ thể)” phải tuân thủ các điều khoản áp dụng của tiểu phần này. Hoạt động sản xuất được thực hiện theo tiểu mục này phải gìn giữ hoặc cải thiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm chất lượng đất và nước.

Các yêu cầu trong sản xuất và xử lý hữu cơ của tiêu chuẩn hữu cơ NOP-USDA:

 • Yêu cầu về kế hoạch sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp hữu cơ
 • Yêu cầu về đất trong trồng trọt hữu cơ
 • Yêu cầu về quản lý độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng trong trồng trọt hữu cơ
 • Yêu cầu về giống và cây trồng trong trồng trọt hữu cơ
 • Yêu cầu về luân canh cây trồng trong trồng trọt hữu cơ
 • Yêu cầu về kiểm soát bệnh hại và cỏ dại đối với cây trồng trong trồng trọt hữu cơ
 • Yêu cầu về thu hoạch sản phẩm hữu cơ trong trồng trọt hữu cơ
 • Yêu cầu về nguồn gốc gia súc đối với chăn nuôi hữu cơ
 • Yêu cầu về thức ăn trong chăn nuôi hữu cơ
 • Yêu cầu về chăm sóc sức khỏe gia súc trong chăn nuôi hữu cơ
 • Yêu cầu về điều kiện sống của gia súc trong chăn nuôi hữu cơ
 • Yêu cầu về chăn thả gia súc
 • Yêu cầu về xử lý hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi nhãn đối với các sản phẩm hữu cơ

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất và canh tác, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.