CHÈ HỮU CƠ

Chè hữu cơ TCVN 11041-6:2018

Chè hữu cơ (organic tea) là chè thu được từ hệ thống sản xuất theo phương pháp hữu cơ.

Nguyên tắc sản xuất chè hữu cơ: Hệ thống trồng chè, thu hái chè, chế biến và bản quản chè tuân thủ các nguyên tắc chung về nông nghiệp hữu cơ và nguyên tăc chung về trồng trọt hữu cơ.

Các yêu cầu về sản xuất và chế biến chè hữu cơ:

 • Yêu cầu về trồng trọt
  • Yêu cầu về khu vực trồng trọt chè hữu cơ
  • Yêu cầu về chuyển đổi sang sản xuất chè hữu cơ
  • Yêu cầu về duy trì sản xuất chè hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý hệ sinh trong quá trình canh tác chè hữu cơ
  • Yêu cầu về chọn giống chè và vật liệu nhân giống chè hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý đất trong canh tác chè hữu cơ
  • Yêu cầy về quản lý nước trong canh tác chè hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý phân bón trong canh tác chè hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý sinh vật gây hại trong quá trình canh tác chè hữu cơ bao gồm: Kiểm soát cỏ dại, kiểm soát bệnh hại
  • Yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm trong quá trình canh tác chè hữu cơ
  • Yêu cầu về các công nghệ không thích hợp trong quá trình canh tác trồng trọt chè hữu cơ
  • Các chất được phép sử dụng trong quá trình canh tác trồng trọt chè hữu cơ
 • Yêu cầu về thu hái chè hữu cơ
 • Yêu cầu về chế biến chè hữu cơ
 • Yêu cầu về đóng gói chè hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi nhãn chè hữu cơ
 • Yêu cầu về bảo quản và vận chuyển chè hữu cơ
 • Yêu cầu về kế hoạch sản xuất chè hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy suất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm trong quá trình canh tác và thương mại chè hữu cơ.

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất và canh tác, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.