NHẬN BIẾT SẢN PHẨM HỮU CƠ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN?

Sản phẩm được gọi là sản phẩm hữu cơ khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ và toàn vẹn các quy trình sản xuất, chế biến của tiêu chuẩn hữu cơ và được đánh giá, chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận hữu cơ đầy đủ pháp lý và năng lực theo quy định.

Chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ được ghi chữ “hữu cơ” hoặc “organic” lên nhãn sản phẩm. Trên nhãn sản phẩm hữu cơ thể hiện đầy đủ thông tin và nhà sản xuất, đơn vị phân phối, tổ chức chứng nhận, mã số chứng nhận, logo của tiêu chuẩn hữu cơ được chứng nhận. Nhãn sản phẩm hữu cơ được phê duyệt và kiểm soát bởi tổ chức chứng nhận hữu cơ.

Các tiêu chuẩn hữu cơ được doanh nghiệp lựa chọn cho tiêu chuẩn sản phẩm:

Hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam lựa thường lựa chọn các tiêu chuẩn hữu cơ NOP-USDA, EU, IFOAM, TCVN 11041 cho các sản phẩm nuôi trồng tại trang trại và chế biến.